Voorwaarden & Privacy

JE BENT IN GOEDE HANDEN

We zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze tool gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren en meer geld kunnen doneren aan het goede doel.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen door middel van onze website en de browser plug-in.

Artikel 1

Kennisgeving privacybeleid

1.1) Goodr verstrekt deze privacyverklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Goodr inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. 1.2) Goodr respecteert en beschermt uw privacy. Goodr zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.wearegoodr.com kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. Onze browser plug-in is zo gestructureerd dat persoonsgegevens zo veel mogelijk opgeslagen worden op uw computer (in de vorm van cookies) en zo min mogelijk gedeeld worden met ons en adverteerders. 1.3) Een ieder die zich inschrijft op de website of de browser plug-in downloadt, is een gebruiker. Iedere gebruiker geeft Goodr toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven. Het privacybeleid van Goodr maakt onlosmakelijk deel uit van de gebruiksvoorwaarden, zoals nader op https://www.wearegoodr.com/voorwaarden-privacy#gebruikersvoorwaarden is beschreven. Door inschrijving verklaart gebruiker dat hij/zij met dit beleid instemt. 1.4) Goodr zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2

Doel van de informatieverzameling

2.1) Onze website verzamelt persoonsgegevens nadat u daarvoor toestemming geeft. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens nadat u actief en bewust toestemming geeft door het invullen van het profiel bij het downloaden van de software, het invullen van het contactformulier, het gebruik van de plug-in en/of het sturen van een mail, met uitzondering van het hierna genoemde. 2.2) Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, het afhandelen van het betalingsverkeer en het onderhouden van de relatie die u hebt met Goodr. 2.3) Goodr gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten en advertenties te kunnen (laten) aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u advertenties te laten tonen welke het meeste omzet oplevert voor het door u gekozen (goede) doel, om het contact met u optimaal te laten verlopen en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij contact opnemen met u. 2.4) Goodr zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Goodr daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Goodr. Indien gegevens gedeeld worden, zal dit gebeuren op een manier die zo min mogelijk invloed op uw privacy heeft. 2.5) Gebruiker kan er bij Goodr voor kiezen of zijn/haar gegevens gebruikt worden om op de advertenties in meerdere of mindere mate wordt voorzien van gepersonaliseerde informatie (door gebruiker aangegeven waaruit deze bestaat). Zo kan bijvoorbeeld in het persoonlijke profiel aangeven worden wat interessegebieden zijn en in hoeverre de gebruiker op de hoogte gehouden wenst te worden door het gekozen doel. 2.6) Goodr zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in dit artikel is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten. 2.7) Gegevens die u online verstrekt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt.

Artikel 3

Verwerkte gegevens

3.1) De gegevens welke verwerkt worden betreffen: de door u ingevulde leeftijd, geslacht, voorkeuren, en land. U bepaalt zelf welke persoonlijke en zakelijke (contact)informatie u invoert. 3.2) Naast de hierboven vermelde gegevens stuurt uw browser automatisch de volgende gegevens mee: uw IP-adres en diverse browser/computer informatie.

Artikel 4

Inzien en wijzigen van persoonsgegevens

4.1) Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen. Een gebruiker heeft toegang tot zijn/haar eigen profiel en kan altijd zijn/haar persoonsgegevens inzien. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen via de browser plug-in. Gebruiker heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te veranderen en/of te verwijderen. 4.2) Gebruikers jonger dan 16 jaar kunnen niet geregistreerd worden. 16 en 17 jarigen kunnen zich slechts inschrijven met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.

Artikel 5

Koppeling websites derden

5.1) Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.wearegoodr.com. Goodr heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites worden niet door Goodr bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico. C

Artikel 6

Veiligheid

6.1) Goodr doet het uiterste om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor heeft Goodr fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Artikel 7

Verdenking misbruik

7.1) Goodr behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Goodr in dit geval het recht heeft om alle informatie van en over bezoekers van de website en een gebruiker op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Goodr heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de gebruiker op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Goodr passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website of diensten van Goodr en/of aangifte bij de politie.

Artikel 8

Cookies

8.1) Goodr kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Goodr, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de gebruikers in het algemeen. 8.2) De informatie door gebruiker opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd. 8.3) Om de privacy van gebruikers te beschermen, zal alle informatie die via Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Goodr zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Goodr bemoeilijken. 8.4) We gebruiken Google Analytics cookies. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet door anderen worden gelezen. Wij gebruiken deze informatie om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, gegevens delen hebben we uitgeschakeld en we gebruiken geen Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Je kunt Google Analytics cookies uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Artikel 9

Ingangsdatum en wijzigen privacyverklaring

9.1) Deze privacyverklaring is actief per 1 september 2016 en vervangt alle eerdere privacy verklaringen. 9.2) Goodr heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.wearegoodr.com en gebruikers zullen via de plug-in hierover op de hoogte worden gesteld. Goodr is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 10

Klachten

10.1) Indien de gebruiker van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Goodr. De gebruiker kan via de plug-in of via het contactformulier contact zoeken met Goodr.

Artikel 11

Overgangs- en slotbepalingen

11.1) Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.